Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Аймаг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Архангай 20 186 24 18 0 248
Баян-Өлгий 37 195 18 29 0 279
Баянхонгор 36 281 26 0 0 343
Булган 34 82 27 45 0 188
Говь-Алтай 27 107 22 22 0 178
Говьсүмбэр 9 152 11 0 0 172
Дархан-Уул 42 446 35 62 36 621
Дорноговь 48 189 23 0 0 260
Дорнод 92 321 61 75 46 595
Дундговь 15 151 32 0 0 198
Завхан 34 134 8 37 1 214
Орхон 81 335 25 21 27 489
Өмнөговь 3 285 35 0 0 323
Өвөрхангай 150 158 29 0 0 337
Сүхбаатар 12 219 19 50 5 305
Сэлэнгэ 13 208 42 26 1 290
Төв 65 228 51 0 0 344
Увс 27 304 15 16 16 378
Ховд 29 187 25 69 52 362
Хөвсгөл 42 190 44 24 0 300
Хэнтий 45 183 21 15 4 268
Нийт 861 4541 593 509 188 6692

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Дүүрэг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Баянгол Дүүрэг 254 0 0 0 0 254
Баянpзүрх Дүүрэг 214 0 0 0 0 214
Багануур Дүүрэг 28 157 11 0 0 196
Сүхбаатар Дүүрэг 193 0 0 0 0 193
Сонгинохайрхан Дүүрэг 133 0 0 0 0 133
Чингэлтэй Дүүрэг 288 0 0 0 0 288
Хан-уул Дүүрэг 351 0 0 0 0 351
Налайх Дүүрэг 28 103 7 0 0 138
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0
Нийт 1489 260 18 0 0 1767