Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Аймаг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Архангай 32 272 47 28 0 379
Баян-Өлгий 45 281 22 39 0 387
Баянхонгор 64 390 41 0 0 495
Булган 36 125 35 68 0 264
Говь-Алтай 31 165 31 33 0 260
Говьсүмбэр 24 211 14 0 0 249
Дархан-Уул 53 644 58 102 54 911
Дорноговь 76 286 44 0 0 406
Дорнод 123 453 81 103 56 816
Дундговь 29 216 41 0 0 286
Завхан 41 224 12 52 1 330
Орхон 139 474 39 27 39 718
Өмнөговь 3 418 51 0 0 472
Өвөрхангай 193 229 30 0 0 452
Сүхбаатар 15 341 29 80 5 470
Сэлэнгэ 27 333 61 26 1 448
Төв 85 355 81 0 0 521
Увс 43 435 25 27 28 558
Ховд 41 335 36 97 66 575
Хөвсгөл 55 280 72 31 0 438
Хэнтий 64 308 29 24 8 433
Нийт 1219 6775 879 737 258 9868

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Дүүрэг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Баянгол Дүүрэг 418 0 0 0 0 418
Баянpзүрх Дүүрэг 357 0 0 0 0 357
Багануур Дүүрэг 39 257 19 0 0 315
Сүхбаатар Дүүрэг 349 0 0 0 0 349
Сонгинохайрхан Дүүрэг 166 0 0 0 0 166
Чингэлтэй Дүүрэг 417 0 0 0 0 417
Хан-уул Дүүрэг 440 0 0 0 0 440
Налайх Дүүрэг 28 103 7 0 0 138
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0
Нийт 2214 360 26 0 0 2600