Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Аймаг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Архангай 44 489 88 58 0 679
Баян-Өлгий 47 488 41 95 0 671
Баянхонгор 90 609 68 0 0 767
Булган 51 260 70 145 0 526
Говь-Алтай 35 273 48 57 0 413
Говьсүмбэр 24 284 16 0 0 324
Дархан-Уул 71 1025 112 225 116 1549
Дорноговь 120 452 90 0 0 662
Дорнод 204 745 129 165 86 1329
Дундговь 54 321 69 0 0 444
Завхан 59 320 31 82 1 493
Орхон 238 706 73 51 76 1144
Өмнөговь 3 574 98 0 0 675
Өвөрхангай 210 337 71 0 0 618
Сүхбаатар 24 549 53 135 5 766
Сэлэнгэ 51 538 97 26 1 713
Төв 103 669 174 0 0 946
Увс 55 703 41 53 45 897
Ховд 58 606 62 135 88 949
Хөвсгөл 73 509 147 65 0 794
Хэнтий 92 548 76 71 29 816
Нийт 1706 11005 1654 1363 447 16175

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Дүүрэг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Баянгол Дүүрэг 715 0 0 0 0 715
Баянpзүрх Дүүрэг 590 0 0 0 0 590
Багануур Дүүрэг 39 287 24 0 0 350
Сүхбаатар Дүүрэг 533 0 0 0 0 533
Сонгинохайрхан Дүүрэг 242 0 0 0 0 242
Чингэлтэй Дүүрэг 650 0 0 0 0 650
Хан-уул Дүүрэг 751 0 0 0 0 751
Налайх Дүүрэг 28 103 7 0 0 138
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0
Нийт 3548 390 31 0 0 3969