Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Аймаг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Архангай 36 368 65 42 0 511
Баян-Өлгий 46 363 30 68 0 507
Баянхонгор 77 501 59 0 0 637
Булган 38 204 55 124 0 421
Говь-Алтай 33 230 42 41 0 346
Говьсүмбэр 24 243 16 0 0 283
Дархан-Уул 60 860 93 181 97 1291
Дорноговь 90 391 66 0 0 547
Дорнод 158 609 105 135 72 1079
Дундговь 35 259 58 0 0 352
Завхан 47 276 21 71 1 416
Орхон 192 591 57 34 55 929
Өмнөговь 3 464 62 0 0 529
Өвөрхангай 209 278 71 0 0 558
Сүхбаатар 17 452 45 111 5 630
Сэлэнгэ 27 454 92 26 1 600
Төв 93 521 125 0 0 739
Увс 47 573 33 36 38 727
Ховд 52 451 53 110 71 737
Хөвсгөл 63 402 102 46 0 613
Хэнтий 76 419 44 33 13 585
Нийт 1423 8909 1294 1058 353 13037

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Дүүрэг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Баянгол Дүүрэг 560 0 0 0 0 560
Баянpзүрх Дүүрэг 465 0 0 0 0 465
Багануур Дүүрэг 39 273 23 0 0 335
Сүхбаатар Дүүрэг 435 0 0 0 0 435
Сонгинохайрхан Дүүрэг 201 0 0 0 0 201
Чингэлтэй Дүүрэг 541 0 0 0 0 541
Хан-уул Дүүрэг 536 0 0 0 0 536
Налайх Дүүрэг 28 103 7 0 0 138
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0
Нийт 2805 376 30 0 0 3211