Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Аймаг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Архангай 49 596 103 69 0 817
Баян-Өлгий 53 572 42 107 0 774
Баянхонгор 102 712 79 0 0 893
Булган 59 312 87 170 0 628
Говь-Алтай 37 297 55 62 0 451
Говьсүмбэр 24 336 24 0 0 384
Дархан-Уул 91 1181 127 241 123 1763
Дорноговь 140 561 118 0 0 819
Дорнод 232 872 159 203 96 1562
Дундговь 70 360 79 0 0 509
Завхан 69 360 35 89 1 554
Орхон 285 854 91 65 87 1382
Өмнөговь 5 726 117 0 0 848
Өвөрхангай 269 506 108 0 0 883
Сүхбаатар 27 577 55 145 5 809
Сэлэнгэ 59 612 147 26 1 845
Төв 118 776 201 0 0 1095
Увс 61 805 48 66 56 1036
Ховд 87 722 68 149 98 1124
Хөвсгөл 98 583 180 76 0 937
Хэнтий 119 612 84 79 33 927
Нийт 2054 12932 2007 1547 500 19040

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Дүүрэг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Баянгол Дүүрэг 813 0 0 0 0 813
Баянpзүрх Дүүрэг 692 0 0 0 0 692
Багануур Дүүрэг 46 401 33 0 0 480
Сүхбаатар Дүүрэг 598 0 0 0 0 598
Сонгинохайрхан Дүүрэг 403 0 0 0 0 403
Чингэлтэй Дүүрэг 747 0 0 0 0 747
Хан-уул Дүүрэг 823 0 0 0 0 823
Налайх Дүүрэг 28 103 7 0 0 138
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0
Нийт 4150 504 40 0 0 4694