Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Аймаг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Архангай 10 54 4 6 0 74
Баян-Өлгий 9 71 8 9 0 97
Баянхонгор 16 95 5 0 0 116
Булган 17 30 6 18 0 71
Говь-Алтай 3 40 6 6 0 55
Говьсүмбэр 0 43 1 0 0 44
Дархан-Уул 12 172 8 0 0 192
Дорноговь 11 56 2 0 0 69
Дорнод 34 109 15 15 12 185
Дундговь 4 57 8 0 0 69
Завхан 8 63 2 19 0 92
Орхон 19 146 8 14 8 195
Өмнөговь 2 91 13 0 0 106
Өвөрхангай 20 57 0 0 0 77
Сүхбаатар 8 76 7 10 3 104
Сэлэнгэ 3 81 14 7 0 105
Төв 14 62 19 0 0 95
Увс 12 83 5 4 5 109
Ховд 11 71 11 22 21 136
Хөвсгөл 8 79 10 8 0 105
Хэнтий 15 49 8 15 4 91
Нийт 236 1585 160 153 53 2187

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй шинжилгээ

Дүүрэг Криминалистик Хүний биед хийсэн Цогцост хийсэн Хими Биологи Нийт
Баянгол Дүүрэг 84 0 0 0 0 84
Баянpзүрх Дүүрэг 66 0 0 0 0 66
Багануур Дүүрэг 6 65 5 0 0 76
Сүхбаатар Дүүрэг 57 0 0 0 0 57
Сонгинохайрхан Дүүрэг 53 0 0 0 0 53
Чингэлтэй Дүүрэг 121 0 0 0 0 121
Хан-уул Дүүрэг 158 0 0 0 0 158
Налайх Дүүрэг 2 0 0 0 0 2
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0
Нийт 547 65 5 0 0 617