Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 0 0 0 0 0 0 0
Баян-Өлгий 0 0 0 0 0 0 0
Баянхонгор 0 0 0 0 0 0 0
Булган 44 30 0 3 9 21 107
Говь-Алтай 23 8 0 0 26 17 74
Говьсүмбэр 9 12 1 10 25 18 75
Дархан-Уул 70 100 4 15 68 61 318
Дорноговь 58 28 3 1 37 52 179
Дорнод 70 61 0 0 42 36 209
Дундговь 20 27 0 1 37 4 89
Завхан 26 30 4 0 26 25 111
Орхон 45 112 3 22 20 46 248
Өмнөговь 54 16 2 2 16 14 104
Өвөрхангай 54 80 3 6 30 26 199
Сүхбаатар 29 48 2 3 11 11 104
Сэлэнгэ 53 32 4 1 29 20 139
Төв 71 34 1 4 32 9 151
Увс 34 17 2 5 26 29 113
Ховд 20 41 0 2 44 9 116
Хөвсгөл 56 125 2 4 30 3 220
Хэнтий 59 89 4 24 39 16 231
Нийт 795 890 35 103 547 417 2787

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 174 558 27 30 0 188 0
Баянpзүрх Дүүрэг 0 0 0 0 0 0 0
Багануур Дүүрэг 17 69 5 109 38 93 0
Сүхбаатар Дүүрэг 0 0 0 0 0 0 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 12 46 1 0 0 6 0
Чингэлтэй Дүүрэг 119 315 10 15 0 189 0
Хан-уул Дүүрэг 83 143 3 14 0 95 0
Налайх Дүүрэг 0 0 0 0 0 0 0
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0 0
Нийт 405 1131 46 168 585 571 0