Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 7 33 0 0 11 5 56
Баян-Өлгий 5 12 0 1 18 20 56
Баянхонгор 8 13 1 2 7 6 37
Булган 6 16 0 1 3 5 31
Говь-Алтай 8 2 1 0 4 2 17
Говьсүмбэр 7 3 0 7 10 3 30
Дархан-Уул 16 28 0 2 31 14 91
Дорноговь 8 17 2 0 8 9 44
Дорнод 9 15 0 0 2 6 32
Дундговь 7 12 1 1 9 5 35
Завхан 4 13 2 1 5 2 27
Орхон 10 62 1 9 0 8 90
Өмнөговь 10 5 0 2 9 4 30
Өвөрхангай 16 21 0 0 6 1 44
Сүхбаатар 8 9 0 1 4 2 24
Сэлэнгэ 24 15 2 3 23 7 74
Төв 19 12 0 2 9 2 44
Увс 10 18 1 1 4 8 42
Ховд 7 13 0 5 19 6 50
Хөвсгөл 15 65 0 3 7 4 94
Хэнтий 12 17 0 4 11 5 49
Нийт 216 401 11 45 200 124 997

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 55 264 3 13 0 51 0
Баянpзүрх Дүүрэг 100 528 5 6 0 106 0
Багануур Дүүрэг 7 19 2 66 13 35 0
Сүхбаатар Дүүрэг 26 213 8 13 0 46 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 48 339 2 4 0 29 0
Чингэлтэй Дүүрэг 34 270 1 1 0 54 0
Хан-уул Дүүрэг 26 149 4 6 0 59 0
Налайх Дүүрэг 7 22 2 0 17 12 0
ЗТОХХТ 1 0 0 0 53 0 0
Нийт 304 1804 27 109 283 392 0