Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 97 134 2 0 57 14 304
Баян-Өлгий 32 83 2 4 84 150 355
Баянхонгор 65 334 13 10 46 36 504
Булган 72 72 1 5 29 29 208
Говь-Алтай 46 24 3 2 50 25 150
Говьсүмбэр 18 25 1 28 60 29 161
Дархан-Уул 150 183 9 22 293 75 732
Дорноговь 98 86 8 1 118 102 413
Дорнод 108 121 2 0 63 47 341
Дундговь 65 82 3 9 52 31 242
Завхан 37 116 7 5 57 31 253
Орхон 85 344 3 38 21 79 570
Өмнөговь 101 46 5 5 53 32 242
Өвөрхангай 125 127 3 8 75 34 372
Сүхбаатар 54 63 0 2 47 24 190
Сэлэнгэ 142 99 13 23 175 54 506
Төв 173 84 3 6 77 15 358
Увс 52 92 5 19 45 49 262
Ховд 57 100 4 11 147 39 358
Хөвсгөл 142 256 4 5 46 54 507
Хэнтий 84 146 4 27 90 32 383
Нийт 1803 2617 95 230 1685 981 7411

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 380 1494 45 94 1 402 0
Баянpзүрх Дүүрэг 259 1342 8 8 0 272 0
Багануур Дүүрэг 19 161 9 263 76 162 0
Сүхбаатар Дүүрэг 210 1347 29 50 1 262 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 144 809 9 10 0 92 0
Чингэлтэй Дүүрэг 246 1010 11 23 0 392 0
Хан-уул Дүүрэг 234 846 17 51 0 380 0
Налайх Дүүрэг 42 84 2 2 35 47 0
ЗТОХХТ 11 0 0 0 503 12 0
Нийт 1545 7093 130 501 2301 2021 0