Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 35 74 0 0 25 13 147
Баян-Өлгий 13 47 0 2 34 77 173
Баянхонгор 27 190 3 5 17 16 258
Булган 25 23 0 3 5 7 63
Говь-Алтай 21 9 1 2 15 9 57
Говьсүмбэр 10 13 1 16 29 11 80
Дархан-Уул 60 87 3 7 109 30 296
Дорноговь 30 40 4 1 39 54 168
Дорнод 42 56 0 0 18 26 142
Дундговь 24 41 2 5 29 11 112
Завхан 13 41 3 2 21 10 90
Орхон 35 135 1 18 3 23 215
Өмнөговь 31 13 1 3 31 19 98
Өвөрхангай 45 51 0 1 20 10 127
Сүхбаатар 23 27 0 2 23 3 78
Сэлэнгэ 66 43 7 13 83 20 232
Төв 58 43 1 3 33 7 145
Увс 24 41 3 11 17 24 120
Ховд 23 50 2 6 54 10 145
Хөвсгөл 49 141 3 5 22 25 245
Хэнтий 30 49 0 10 39 13 141
Нийт 684 1214 35 115 666 418 3132

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 159 788 12 52 1 171 0
Баянpзүрх Дүүрэг 259 1342 8 8 0 272 0
Багануур Дүүрэг 10 78 4 154 37 94 0
Сүхбаатар Дүүрэг 92 666 18 30 1 102 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 74 603 9 10 0 59 0
Чингэлтэй Дүүрэг 95 552 1 12 0 162 0
Хан-уул Дүүрэг 85 441 8 24 0 155 0
Налайх Дүүрэг 42 84 2 2 35 47 0
ЗТОХХТ 5 0 0 0 232 12 0
Нийт 821 4554 62 292 972 1074 0