Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 112 141 2 0 66 17 338
Баян-Өлгий 33 101 3 4 105 168 414
Баянхонгор 75 344 15 10 50 43 537
Булган 91 84 3 7 43 41 269
Говь-Алтай 54 29 3 3 51 27 167
Говьсүмбэр 21 31 1 29 63 30 175
Дархан-Уул 169 234 12 26 336 95 872
Дорноговь 114 101 9 1 141 128 494
Дорнод 134 145 2 0 76 60 417
Дундговь 77 97 3 9 67 36 289
Завхан 43 128 9 5 65 44 294
Орхон 106 382 4 44 29 88 653
Өмнөговь 126 48 6 6 60 38 284
Өвөрхангай 159 200 5 11 99 44 518
Сүхбаатар 68 77 0 4 55 31 235
Сэлэнгэ 160 114 14 25 211 63 587
Төв 199 102 3 8 88 18 418
Увс 62 106 6 20 55 56 305
Ховд 63 113 4 11 178 49 418
Хөвсгөл 175 279 4 5 52 60 575
Хэнтий 91 186 6 37 107 37 464
Нийт 2132 3042 114 265 1997 1173 8723

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 439 1665 49 106 1 476 0
Баянpзүрх Дүүрэг 259 1342 8 8 0 272 0
Багануур Дүүрэг 33 219 9 406 132 286 0
Сүхбаатар Дүүрэг 264 1534 34 52 1 315 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 196 915 9 10 0 111 0
Чингэлтэй Дүүрэг 288 1118 15 26 0 452 0
Хан-уул Дүүрэг 288 948 18 55 0 478 0
Налайх Дүүрэг 42 84 2 2 35 47 0
ЗТОХХТ 11 0 0 0 503 16 0
Нийт 1820 7825 144 665 2669 2453 0