Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 83 116 0 0 46 14 259
Баян-Өлгий 23 71 2 4 67 132 299
Баянхонгор 57 310 9 9 35 29 449
Булган 42 49 1 5 18 16 131
Говь-Алтай 40 18 2 2 41 18 121
Говьсүмбэр 15 20 1 25 46 22 129
Дархан-Уул 122 150 8 16 221 64 581
Дорноговь 59 64 7 1 73 85 289
Дорнод 82 95 1 0 47 39 264
Дундговь 52 76 3 8 44 22 205
Завхан 30 96 7 3 50 27 213
Орхон 72 299 2 32 17 63 485
Өмнөговь 68 36 2 3 49 27 185
Өвөрхангай 104 110 2 7 66 28 317
Сүхбаатар 47 52 0 2 41 21 163
Сэлэнгэ 113 90 9 22 145 47 426
Төв 128 70 3 6 62 10 279
Увс 47 71 5 17 38 41 219
Ховд 48 86 3 8 114 30 289
Хөвсгөл 115 215 3 5 30 46 414
Хэнтий 68 100 2 23 68 27 288
Нийт 1415 2194 72 198 1318 808 6005

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 298 1242 35 87 1 335 0
Баянpзүрх Дүүрэг 259 1342 8 8 0 272 0
Багануур Дүүрэг 19 161 9 263 76 162 0
Сүхбаатар Дүүрэг 160 1110 23 45 1 203 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 110 731 9 10 0 81 0
Чингэлтэй Дүүрэг 199 868 11 20 0 332 0
Хан-уул Дүүрэг 178 705 13 46 0 285 0
Налайх Дүүрэг 42 84 2 2 35 47 0
ЗТОХХТ 11 0 0 0 503 12 0
Нийт 1276 6243 110 481 1934 1729 0