Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 0 0 0 0 0 0 0
Баян-Өлгий 0 0 0 0 0 0 0
Баянхонгор 0 0 0 0 0 0 0
Булган 13 7 0 2 3 10 35
Говь-Алтай 3 2 0 0 3 1 9
Говьсүмбэр 2 6 0 7 4 3 22
Дархан-Уул 36 54 2 6 41 22 161
Дорноговь 28 12 1 0 22 21 84
Дорнод 32 31 0 0 15 20 98
Дундговь 8 7 0 1 15 1 32
Завхан 10 16 2 0 14 9 51
Орхон 20 41 2 10 10 21 104
Өмнөговь 30 8 2 1 10 9 60
Өвөрхангай 23 24 0 5 16 5 73
Сүхбаатар 18 16 0 0 5 3 42
Сэлэнгэ 27 12 2 1 10 9 61
Төв 39 14 0 2 15 3 73
Увс 16 3 1 2 6 12 40
Ховд 12 22 0 1 33 5 73
Хөвсгөл 26 57 0 3 13 2 101
Хэнтий 20 38 2 8 10 4 82
Нийт 363 370 14 49 245 160 1201

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 84 262 8 12 0 64 0
Баянpзүрх Дүүрэг 0 0 0 0 0 0 0
Багануур Дүүрэг 10 21 4 50 15 48 0
Сүхбаатар Дүүрэг 0 0 0 0 0 0 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 12 46 1 0 0 6 0
Чингэлтэй Дүүрэг 63 166 2 12 0 98 0
Хан-уул Дүүрэг 50 65 1 7 0 56 0
Налайх Дүүрэг 0 0 0 0 0 0 0
ЗТОХХТ 0 0 0 0 0 0 0
Нийт 219 560 16 81 260 272 0