Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 56 99 0 0 33 13 201
Баян-Өлгий 15 67 2 2 51 110 247
Баянхонгор 45 251 5 9 22 23 355
Булган 35 45 1 5 17 11 114
Говь-Алтай 26 10 2 2 28 14 82
Говьсүмбэр 14 19 1 22 41 18 115
Дархан-Уул 90 135 6 16 184 48 479
Дорноговь 47 58 6 1 55 76 243
Дорнод 57 77 1 0 30 34 199
Дундговь 37 64 3 7 39 20 170
Завхан 21 75 5 3 36 18 158
Орхон 56 228 2 26 7 51 370
Өмнөговь 47 20 1 3 38 25 134
Өвөрхангай 80 89 1 6 46 21 243
Сүхбаатар 32 39 0 2 32 16 121
Сэлэнгэ 89 67 8 15 107 36 322
Төв 94 63 3 6 48 10 224
Увс 37 55 4 15 28 31 170
Ховд 39 72 3 7 89 20 230
Хөвсгөл 70 179 3 5 25 31 313
Хэнтий 44 73 0 17 51 22 207
Нийт 1031 1785 57 169 1007 648 4697

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 232 1069 27 66 1 280 0
Баянpзүрх Дүүрэг 259 1342 8 8 0 272 0
Багануур Дүүрэг 17 128 8 221 65 140 0
Сүхбаатар Дүүрэг 134 971 22 43 1 161 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 91 676 9 10 0 78 0
Чингэлтэй Дүүрэг 144 723 5 17 0 257 0
Хан-уул Дүүрэг 128 617 9 34 0 240 0
Налайх Дүүрэг 42 84 2 2 35 47 0
ЗТОХХТ 9 0 0 0 466 12 0
Нийт 1056 5610 90 401 1575 1487 0