Орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Аймаг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Архангай 51 83 1 0 36 12 183
Баян-Өлгий 30 75 3 6 64 180 358
Баянхонгор 64 216 5 13 40 52 390
Булган 74 79 3 8 45 38 247
Говь-Алтай 38 39 5 1 49 26 158
Говьсүмбэр 27 76 5 44 96 35 283
Дархан-Уул 92 238 5 34 183 64 616
Дорноговь 63 82 3 4 73 41 266
Дорнод 7 105 0 0 17 8 137
Дундговь 44 49 1 1 70 15 180
Завхан 42 136 7 21 79 54 339
Орхон 12 54 1 11 2 6 86
Өмнөговь 108 58 4 10 64 44 288
Өвөрхангай 125 217 5 23 76 9 455
Сүхбаатар 42 96 2 1 19 15 175
Сэлэнгэ 131 63 6 7 127 49 383
Төв 134 100 4 6 79 27 350
Увс 46 105 4 10 44 61 270
Ховд 43 144 5 3 171 69 435
Хөвсгөл 26 56 0 1 7 4 94
Хэнтий 108 237 3 47 212 42 649
Нийт 1307 2308 72 251 1553 851 6342

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж буй хэргийн газрийн үзлэг

Дүүрэг Хүн амь Хулгай, Дээрэм Хүчин ИЭЧЭМЭ, танхайь булаалт Зам тээврийн осол Бусад Нийт
Баянгол Дүүрэг 218 1066 27 45 0 168 0
Баянpзүрх Дүүрэг 135 1045 10 9 0 141 0
Багануур Дүүрэг 23 240 4 327 135 476 0
Сүхбаатар Дүүрэг 143 926 7 24 2 204 0
Сонгинохайрхан Дүүрэг 231 1443 11 46 0 108 0
Чингэлтэй Дүүрэг 115 643 15 8 0 167 0
Хан-уул Дүүрэг 259 1136 20 62 0 507 0
Налайх Дүүрэг 112 249 5 49 109 139 0
ЗТОХХТ 43 1 0 0 847 6 0
Нийт 1279 6749 99 570 2646 1916 0